Burun ve paranazal sinüsün sık görülen benign lezyonları nelerdir?
1. İnverted papillom,
2. Osteom ve fibröz displazi,
3. Hemanjiyom ve septumun kanayan polibi,
4. Piyojenik granülom.
 
İnverted papillomun en önemli özellikleri nelerdir?
Burun ve paranazal sinüslerin benign tümörlerinden biridir. Genellikle lateral nazal duvardan kaynaklanır. Human papilloma virüs etiyolojide sorumlu tutulan etkenlerdendir.
Elli-altmış yaşlarında ve erkek hastalarda daha sık görülür. %10-15 civarında malign dejenerasyon gösterebilir. Anterior rinoskopide tek taraflı, polipoid kitle olan, özellikle 50-60 yaş grubundaki erkek hastalarda akla getirilmelidir. Radyolojik tetkiklerde de tek taraflı kitle izlenir. Tedavisi cerrahidir.
 
Osteom ve fibröz displazilerin özelliği nedir?
İkisi de benign kemik tümörleridir. Osteomlar daha sert ve kenarları sınırlı iken, fibröz displaziler sünger gibi boşluklar içeren kenarları düzensiz tümörlerdir. Her iki tümörde asemptomatik ise izlenir. Büyüdüklerinde çevre organlara bası yaparak semptom yaparlar. Tedavisi cerrahidir.
 
Hemanjiyom ile septumun kanayan polibinin en önemli özellikleri nelerdir?
Her ikisi de genellikle epistaksis yakınmasıyla başvurur. Genellikle septumun anterior kısmında görülür. Hemanjiyomlar genelde infantlarda görülürse de septumun kanayan polibi yetişkinlerde izlenir.
 
Piyojenik granülomun en önemli özellikleri nedir?
Burun dışında da görülebilen benign bir lezyondur. Çocuklarda ve bebeklerde daha sık görülür. Hamilelerde de sık görülür ve granüloma gravidarum adı ile bilinir. Kanamalı, kırmızı-kahverengi, üzeri düzgün mukoza ile kaplı hızlı büyüyen lezyonlardır. Tedavisi eksizyondur.
 
Burun ve paranazal sinüslerin sık görülen malign tümörleri nelerdir?
Burun ve paranazal alanda en sık görülen malign tümör skuamöz kanserlerdir. Bunları adenokistik karsinomlar, adenokarsinomalar, lenfoma, olfaktor nöroblastom, mukoepidermoid karsinom, ekstramedüller plazmositom, indiferan karsinom ve malign melanom izler. Burun cildinde en sık görülen tümör, bazoselüler karsinomdur.
 
Malign tümörler nazal-paranazal alanda en sık hangi lokalizasyonda görülür?
Malign tümörlerin %60’ı maksiller sinüslerde, %20 ’si nazal kavitede, %15’i etmoidlerde, yaklaşık %1’i de frontal ve sfenoid sinüslerde görülmektedir.
 
Burun ve paranazal malign tümörlerine yatkınlık yaratan meslekler var mıdır?
Nikel, asbest, krom işçilerinde skuamöz hücreli karsinom, kereste tozu ve deri tozu işinde çalışanlarda adenokarsinom daha sık görülür.