En sık izlenen sinüzit komplikasyonları nelerdir?
 
En sık izlenen sinüzit komplikasyonları:
 
1. Orbital komplikasyonlar,
2. İntrakraniyal komplikasyonlar,
3. Pott’s puffy tümörü,
4. Mukosel,
5. Süperior orbital fissür sendromu.
 
Sinüzitin orbital komplikasyonları nelerdir?
 
Orbital komplikasyonlar beş ana sınıfta incelenir:
 
1. Preseptal selülit,
2. Orbital selülit,
3. Subperiosteal apse,
4. Orbital apse,
5. Kavernöz sinüs tromboflebiti.
 
 
Preseptal selülit nedir?
 
En sık görülen sinüzit komplikasyonudur. Orbital komplikasyonların en hafif şeklidir. Sinüziti olan has- tanın tedavisinin gecikmesi veya yetersiz yanlış tedavi uygulanması sonucu infeksiyon yayılabilir. Göz kapaklarında lenfatik ve venöz dolaşım etkilenir ve hasta üst göz kapağında şişlik ve kızarıklık ile hekime başvurur. İleri durumlarda infeksiyon ciltten drene olabilir. Bazen hekimler bunu bir göz hastalığı olarak düşünüp göz hekiminden konsül- tasyon isterler. Anamnezde pürülan akıntı ve burun tıkanıklığı olan olguların üst göz kapağında şişlik ve kızarıklık meydana gelmesinin bunun bir sinüzit komplikasyonu olabileceği ve şüphe durumunda KBB hekimi- ne danışılması gerekliliği akla getirilmelidir. Fakat her üst göz kapağı şişliği ve gözde itilmenin de preseptal selülit olmayabileceği unutulmamalıdır. Ayırıcı tanı için yandaş sinüzit semptom ve bulgularının bulunup bulunmadığı sorgulanmalıdır. Göz hareketlerinin normal olması, görme kaybının olmaması diğer komplikasyonlardan ayıran en önemli klinik özelliklerdir. Bu hastaların hastaneye yatırılması, parenteral antibiyoterapi ve günlük göz takiplerinin yapılması gerekir. Görme kaybı veya göz hareketlerinde azalma olup olmadığı izlemde dikkat edilmesi gereken en önemli semptomlardır.
 
Orbital selülit, subperiosteal apse ve orbital apse arasındaki farklar nelerdir?
 
Bunlar yazılış sırasıyla komplikasyonun giderek daha ciddi hale geldiği durumlardır. Orbital selülit ap- seden önceki inflamatuvar prosestir. Ayrıcı tanı için BT gereklidir. Radyolojik olarak orbital selülitte apsenin izlenmemesi, subperiosteal apsede apsenin orbita dı- şında, orbital kemiğin periostunun altında olması, or- bital apsede ise apsenin orbita içinde izlenmesi tipiktir. Hepsinde de inflamasyona veya apseye bağlı propitozis, kemozis ve gözde itilme vardır. Komplikasyon ciddileştikçe göz hareketleri ve görme azalır. Orbital selülitin ileri döneminde körlük oluşur ve acil müdahale edilmezse körlük kalıcı olabilir. Apse for- matlarında acil cerrahi drenaj şarttır.
 
Kavernöz sinüs tromboflebiti diğer göz komplikasyonlarından nasıl ayırt edilebilir?
 
Sinüzitli hastada göz yakınmalarının bilateral olması, akla kavernöz sinüs tromboflebitini getirmelidir. Etmoid ve oftalmik venlerin kavernöz sinüse drene olması bu kompikasyonun patogenezinde önemlidir. Görme kaybı ve oftalmopleji ile beraber gözlerde kemozis ve şiddetli ağrı tipiktir. 3, 4, 5 ve 6. kraniyal sinirlerin oftalmik ve maksiller dalında parezi ve paralizler görülebilir. Orbital komplikasyonların en ağır formudur. Mortalite riski olan bir komplikasyondur.
 
Sinüzitin sık görülen intrakraniyal komplikasyonları nelerdir?
 
1. Menenjit (sinüzitin en sık görülen intrakraniyal komplikasyonudur),
2. Epidural apse,
3. Subdural apse,
4. Beyin apsesi,
5. Kavernöz sinüs tromboflebiti.
İntrakraniyal komplikasyonlar hayatı tehdit eden komplikasyonlardır. Özellikle frontal sinüs infeksiyonlarında daha sık görülürler. Beyin apsesi ve kavernöz sinüs tromboflebiti mortalitesi en yüksek intrakraniyal sinüzit komplikasyonlarıdır. Kavernöz sinüs tromboflebiti beyin apsesinden daha mortal seyreder.
 
Pott’s puffy tümörü nedir?
 
Frontal sinüzit ve mukosellerinde görülen bir komplikasyondur. Bu komplikasyonda frontal kemikte osteomiyelite bağlı olarak anterior duvarda defekt ve hastanın alnında şişlik meydana gelir. Acil tedavi ve drenaj gereken bir komplikasyondur.
 
Süperior orbital fissür sendromu nedir?
 
Sfenoid sinüs infeksiyonlarında, orbita dış yan duvarı ile üst duvarının birleştiği yer olan süperior orbital fissürden geçen 3, 4, 5’in oftalmik dalı ve 6. kraniyal si- nirlerin etkilenmesi sonucu göz dibinde ağrı, unilateral frontal ağrı ve göz hareketlerinde bozulma, çift görme oluşması durumudur. Genelde ilk etkilenen sinir 6. kraniyal sinirdir ve hastalarda ilk bulgu diplopidir.